سيما جون

 

 راستش سيما ميدونی که من خيلی رکم وقتی نگار گفت تا با بقيه فرق داری33.gif

 تو نگاه اول فهمديم راست ميگه  شايد جنسیتت فرق نداشته باشه30.gif و

  مثل همه اونها مزخرف باشی 09.gif ولی  يه جورايی قد بلند و رخ سفيد32.gif                                زودم آتيشت تند ميشه34.gif

 ولی ميدونی هر چی فکر کردم ديدم من خيلی وقته قيد تو و امثال تو رو زدم13.gif

  آخه ميدونی سيما جون دخانيات  ضرر داره04.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید