اولین بار

 بی هوا دستانم چانه ام را خاراند 39.gif و به فکر فرو رفتم

 بار اولم بود09.gif

 نگاهم به پروپاچه اش افتاد 35.gif

 دیگران ازکجا شروع میکنند ؟19.gif

 با بناگوشش بازی کردم به چشمانش نگاهی انداختم .43.gif

 چشمانمو بستم من از زبان شروع میکنم41.gif

 بسم الله34.gif

 تمام که شد  احساس گرما میکردم عرق کرده بودم .04.gif

   آقا لطفا یه پرس دیگه از این کله پاچه بیارین24.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید