مازرونی حال

امروز منو مه پر پلا پژ بوردِمی که مثلا سبزی هایریم
خلاصه دیه جر ایَمو ماشینه جا که بته تو بور شِه کار دنبال من خامبه لپه هیرم طول کشنه
منم بتمه بور اشکال ندارنه من اینجه درمهتا بئی
هر چی فکر هاکردمه که لپه ر که کیلوئی روشنه نا دونه دونه پس چتی طول کشنه سر نکتمه
خلاصه ماشین دله نوار؛ د کش این کشو اون کش بیه و ای مار نیمو دوننی که نبض بازار سبزی فروشها
این شهر خراب بیه دله دست زنان دره همونها که چادر ر وندننه کمر و تشت هم وشونه سر که بدیمه مار نیمو
کلافه که بیمه راه دکتمه بازار دله مار چخ چخ مار که ندیمه این زنان دله که هیچ نزدیک بیه کتک هم بخرم
چه اسا تسه گمه
اول اتا زنا ر بدیمه دلا بهیه در سبزی هوجینه فکر هاکردمه که مه ماره منم لب بیمه قشنگ اتا دور هم شه سر ر هدامه تا ونه قیافه ر خوار خوار بوینم که بدیمه مه مار نیه اما زنا اتی مر چپ چپ هارشیه که شه کش ر بزومه
بتمه بتره که کفش ر اول نشون هاکنم اگه مه مار کفش بیه بعد بورم لب بوم مردمه هارشم که القضا ای اشتباه بیه و ای هم مر چپ چپ هارشینه بتمه بتره بورم تاکه اینجه زنان سبزی روش این سبزی ر مه سر دله نزونه
خلاصه ای بوردمه ماشین دله که ای اتا کش نوار اون کش بیه و ای مه مار نیمو
تا که اینکه مه جان مبایل ر یاد بیاردمه زنگ بزومه سره بدیمه مه ماره که گوشی ر بیته
خلاصه اما از صبح تا ظهر هر چی سبزی خرین و سبزی فروش ر بدتر وبیتر بار هکردمی و اتکم شه خدر ره
این بیه برنامه کار من سبزی خرین

/ 2 نظر / 14 بازدید
vishar

مطا لب را خواندم خوشمان آمد راستی شنيدم زدی به چنار .باور کن وب لاک شما با حال مرسی

har chi delet khast

وچه جان بخدا توکل هاکن ايشااله ته بلاگ روزی شبيه ياهو باوه