.....

   من ميلام بليم اونا رو مبريم نمميدونم ميشه منم کفشامو شوشيدم رفتم بيلون واکس زدم  ولی بازم کملا هواپيماش  سقوط افتاد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
آذر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
9 پست
آذر 82
5 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
2 پست
بهمن 81
12 پست
دی 81
8 پست
آذر 81
12 پست
آبان 81
12 پست
مهر 81
4 پست
شهریور 81
4 پست
مرداد 81
13 پست
تیر 81
10 پست
خرداد 81
5 پست