قربونت بشم تو امشب بيا

امشو تنه چله شوه ته گره تو امشو برو
امه سره میون ملوه ته گره تو امشو برو
امه منزل بالا خنوه ته گره تو امشو برو
گت برار مله شوه ته گره تو امشو برو
خورده برار مست خوه ته گره تو امشو برو
امشوهه هوا کرماشوه ته گره تو امشو برو
ایوون چراغ مست سوه ته گره تو امشو برو
کرسی تش پل بزوه ته گره تو امشو برو
رختخواب هم آمادوه ته گره تو امشو برو
اون کناره خس ته نومزوه ته گره تو امشو برو
7.gif3.gifb.gif

/ 0 نظر / 23 بازدید