پست های ارسال شده در آدر سال 1393

حوری

چرا فقط به مردها وعده حوری بهشتی داده اند ؟ یعنی این تو دنیا اینقدر مردها بدبختن  ؟  
/ 1 نظر / 22 بازدید