پست های ارسال شده در آبان سال 1383

...... خدايا

            اولش ميگفتند  خدا تا کی  بخوابيم جدا                  بعدا می گفتند  ای خدا ميشه بخوابيم جدا
/ 0 نظر / 4 بازدید