پست های ارسال شده در آدر سال 1381

من وپسری

نشسته اینجا پیش من میگه..پسری این کیه؟(میزنه به خودش) بیاده..(بهراده)مینیمایزش که میکنم...پسری کو؟یفت....(رفت)کجارفت؟رفت دد آب لیییلا بوخوره....(رفته د د آب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید