پست های ارسال شده در آبان سال 1381

لول

d~uL¶wkÃL¬IhµMnkºkºIz¿MkºId¿TL¹L¹µÃL¹µzvÃLµ¹zL§dz~X¤k§µ¹{oÄj.¢MI¿eI£Mk¹§‚Iv¹µ¨j¼º¹µvd¬IÃzvL¬Iz¹Lµvµvµvµvµv¹TLTLTLTÃLT¹ÃL¹£L¿¿ÃXµdvd~h¿Ã£¹T£µhµhLµµÃTh§Ãhµ§vÄn ¸~X¹µz•vXT¹¹GI¿Gk¹¶IiIT~X¹¤mG¼£X•¿µT¹µ{ovçµLvùµ¹L¹L¹LuL¶/kLõ«¿«h¨/kLÃwI¿hdÃLwkÃL¬IhµMnkºI¿«MkºIz¿MkºId¿TL¹L**توجه **توجهلطفا به گیرنده های خود دست نرنید اشکال از فرستنده ماست
/ 3 نظر / 2 بازدید