پست های ارسال شده در مرداد سال 1381

افسون نگاه نگاهم کردپنداشتم دوستم دارد، نگاهم کرد، در نگاهش هزار شوق عشق خواندمنگاهم کرد، دل به او بستم ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید