..دانشگاه

 

              ميگفت اين دختر خيلی خوبه 24.gif

        گفتم چطور مگه 33.gif

              خيلی سنگينه و با وقاره  01.gif

                تازه دانشگاه هم نرفته هنوز چشم و گوشش بسته‌ست 18.gif 04.gif 

    

/ 0 نظر / 8 بازدید