اتحاد و همبستگی

اتحادو همبستگی میدونین به چی میگن؟

به اینکه شش و قلب و معده و صفرا مری روده همه به  فرمان مغز به کلیه  کمک کنند

اتحادشون میدونین چی میشه

از شمال تا تهران هفت بار برین مستراح

/ 0 نظر / 11 بازدید