صبح بخير

با صدای زنگ تلفن بيدار شدن را اصلا دوست ندارم خصوصا اين جوری :

گوشي را ميگيرم
: الو بفرماييد !
آقا رضا
: عزيزم اشتباه گرفتي.6.gif
مرتيکه اگه اشتباهه چرا گوشی رو گرفتی؟a.gif
: ببخشيد نمی دونستم اشتباهه2.gif
نمی دونم انقدر گيج خوابم که نفهميدم چی شد!!!9.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید