وطن

اين آهنگ ستار رو خيلی دوست دارم :6.gif
هموطن بي وطن خواهي ماند
گر از اين بيش تو بازيچه بيگانه شوی
چشم دل را بگشای
عقل را همسفر خويش نما
ورنه چون بوم تماشاگر ويرانه شویe.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید