لول

d~uL¶wkÃL¬IhµMnkºkºIz¿MkºId¿TL¹L¹µÃL¹µzvÃLµ¹zL§dz~X¤k§µ¹{oÄj.¢MI¿eI£Mk¹§‚Iv¹µ¨j¼º¹µvd¬IÃzvL¬Iz¹
Lµvµvµvµvµv¹TLTLTLTÃLT¹ÃL
¹£L¿¿ÃXµdvd~h¿Ã£¹T£µhµhLµµ
ÃTh§Ãhµ§vÄn ¸~X¹µz•vXT¹¹GI¿Gk¹¶IiIT~X¹¤mG¼£X
•¿µT¹µ{ovçµLvùµ¹L¹L¹LuL¶/kLõ«¿«h¨/kLÃw
I¿hdÃLwkÃL¬IhµMnkºI¿«MkºIz¿MkºId¿TL¹L

**توجه **توجه

لطفا به گیرنده های خود دست نرنید اشکال از فرستنده ماست   
نویسنده : وروجک ; ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
تگ ها :